Inleiding

Kroek&Partners Interimzorg (hierna: Kroek&Partners) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit privacy statement geeft Kroek&Partners jou inzicht in hoe wij in voorkomende situaties conform de AVG met jouw persoonsgegevens omgaan.

Identiteit en contactgegevens

Kroek&Partners is verwerkingsverantwoordelijke en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

 • Inschrijving kvk: 59384638
 • Bezoekadres: Assiesstraat 2F, 8011 XT te Zwolle
 • Algemene telefoonnummer: 038 – 455 13 16
 • Algemene emailadres: info@interimzorg.nl
 • Website: www.interimzorg.nl

Verwerking gegevens

Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij informatie over je computer of tablet, zoals IP adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor ons interne gebruik.

Als jij je bij ons aanmeldt vragen wij een aantal gewone persoonsgegevens van je op, zoals NAW gegevens, contactgegevens en cv. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor:

 • Communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld het maken van een afspraak voor kennismaking;
 • Beoordelen van je geschiktheid in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.

Wanneer wij een samenwerking met je aangaan vragen wij nog een aantal aanvullende gegevens van je op (bijvoorbeeld ID-bewijs, diploma, financiële gegevens). Deze verstrekte persoonsgegevens verwerken wij met de volgende doeleinden:

 • De personeels- en salarisafspraken goed uit te voeren, zoals:
  • het compleet maken van je personeelsdossier;
  • opstellen van een overeenkomst;
 • Jouw salaris op tijd en met het juiste bedrag uit te kunnen betalen;
 • Ervoor te zorgen dat wij ons houden aan de wet en aan de contracten;
 • Informatieverstrekking over arbeidvoorwaarden, zodat jij de meest relevante en up-to-date informatie ontvangt.
 • Onze producten en diensten te kunnen leveren aan onze klanten.
 • Onze producten en diensten te verbeteren, waaronder:
  • Het optimaliseren van inzet kwaliteit, expertise, vaardigheden, specialisaties en opleiding t.a.v. de klantvraag;
  • De digitalisering van processen en werkwijzen;
  • Onze advies en consultancy dienstverlening te optimaliseren.
 • Het verstrekken van geanonimiseerde gegevens aan onze klanten in de vorm van rapportages.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te verbeteren.

Kroek&Partners ontvangt enkel gegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Wij vragen jou de gegevens die nodig zijn zoveel mogelijk digitaal aan ons aan te leveren.

Bewaartermijn en bescherming gegevens

Kroek&Partners bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de legitieme doeleinden. Wij nemen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo zijn onze wachtwoorden versleuteld en niet toegankelijk voor onze medewerkers. Jouw gegevens zijn streng beveiligd ondergebracht bij een ISO-gecertificeerde partij (ISO 27001).

Wettelijke grondslagen

Kroek&Partners verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van onderstaande wettelijke grondslagen:

 • Wij vragen om jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit negatieve gevolgen heeft;
 • Voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst. De verstrekte persoonsgegevens zijn een voorwaarde om de overeenkomst te sluiten. Zonder deze gegevens kan geen overeenkomst tot stand komen.

Jouw privacyrechten

Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Tevens kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Een verzoek rondom privacy kun je doorgeven aan info@interimzorg.nl. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw gegevens en derden

Wij verstrekken jouw persoonlijke gegevens niet aan andere organisaties, bedrijven of individuen, behalve wanneer jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Werknemers en inleners zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Verder kan het zo zijn dat wij persoonlijke gegevens delen als wij te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik of openbaarmaking redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties. In uitzonderlijke situaties kan het ook voorkomen om fraude, technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of aan te pakken.

Daarnaast maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnig toestemming voor hebt gegeven. Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via onze contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden.

Cookies

Kroek&Partners maakt gebruik van cookies om de toegang tot de website gemakkelijker te maken. Als je niet wilt dat jouw gegevens als ‘cookie’ worden opgeslagen dan kun je dat bij je browserinstellingen veranderen.

Links

Onze website bevat links naar andere websites en diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. We raden je aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.