LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Werving&Selectie

Werving&Selectie

Werving&Selectie is een belangrijk proces dat ervoor moet zorgen dat de juiste professional met de juiste kwalificaties op het juiste moment bij een instelling aan de slag kan. Wij doen er alles aan dit proces snel en efficiënt te laten verlopen en ervoor te zorgen dat alle professionals die via ons aan de slag gaan aan alle wet- en regelgeving en de aanvullende (kwaliteits-)eisen voldoen. Met de eerste stappen binnen dit proces maak jij ook een belangrijke keuze: kan en wil ik mij aan de gestelde eisen en voorwaarden committeren?

Aanmelden met CV

Aanmelden of inschrijven kan via onze website, www.interimzorg.nl/aanmelden/. Vul alle velden volledig in en vergeet vooral niet je bijgewerkte CV te uploaden. Zonder CV kan er geen beoordeling plaatsvinden en kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.
Zodra wij jouw CV hebben ontvangen, volgt een eerste beoordeling. Wij stellen kwaliteit en professionaliteit centraal en al onze professionals moeten dan ook voldoen aan de door ons gestelde criteria. Als je CV aan de voorwaarden voldoet, wordt je uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek.

Wij stellen het altijd op prijs als je collega’s en/of bekenden uit het vak aan ons wilt voorstellen. Ook hiervoor geldt dat aanmelden kan via de website en dat de CV meegestuurd moet worden.

Heb je interesse om als zelfstandige aan de slag te gaan? Ook dat kan! Wij nodigen jou graag uit voor een oriënterend gesprek bij ons op kantoor in Zwolle. In dit gesprek kunnen wij bespreken wat het zzp’er-schap inhoudt, welke verwachtingen wij dan van jou hebben en wat jij van ons kunt verwachten en ook de vereiste gegevens en documenten kunnen wij dan nader toelichten.

Kennismakingsgesprek

Zodra de eerste beoordeling op papier heeft plaatsgevonden en je CV voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijke ontmoeting bij ons op kantoor in Zwolle of in het westen. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van een aantal, door ons vastgestelde, competenties. Tevens is het mogelijk dat het kennismakingsgesprek in groepsverband plaatsvindt.

Zoals eerder uitgelegd, zien wij flexwerken als een vak apart en daar horen proactieve houding, verhoogde medewerkersverantwoordelijkheid en eigenaarschap tonen bij. Tijdens dit gesprek komen thema’s als eerdere werkervaringen, expertises/specialisaties, vakbekwaamheid, persoonlijke voorkeuren en duurzaam inzetbaarheid aan de orde. Uiteraard is er de mogelijkheid voor jou om vragen te stellen en te bepalen of jij je aan ons wilt verbinden.

Personeelsdossier

Als de schriftelijk beoordeling en het kennismakingsgesprek van beide kanten positief wordt bevonden, gaan wij verder naar de volgende stap. Om aan alle regelgeving te kunnen voldoen, moeten wij een personeelsdossier aanleggen. In dit dossier worden jouw persoonlijke documenten en gegevens bewaard.
Ook bij het aanleggen, voeren en archiveren van het personeelsdossier houden wij ons aan wet- en regelgeving. Wij nemen alle maatregelen om jouw privacy te beschermen zoals van ons wordt verwacht, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke documenten hebben wij van jou nodig en worden bewaard in jouw personeelsdossier?

  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • Jouw CV
  • Ingevuld Loonheffingsformulier
  • 3 referenties
  • Kopie van de behaalde diploma’s en certificaten
  • Originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Contract

Indien van toepassing kunnen gegevens in jouw personeelsdossier worden bewaard over aanvullende arbeidsvoorwaarden, opleiding, pensioenregeling of verzuim.

Contract

Een arbeidsovereenkomst oftewel contract, is het wettelijke document waarin wij de gemaakte afspraken vastleggen en ondertekenen. Het contract ontvang je, na je eerste gewerkte dienst. Wij verzoeken je de gegevens in het contract te controleren en het contract ondertekend, binnen een week na ontvangst, terug te sturen. Voor het loonheffingsformulier, zie hoofdstuk ‘Financiën’ onder het kopje ‘loonheffingsformulier’ in deze brochure.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor het vervullen van sommige functies en/of werkzaamheden is een VOG verplicht en voor andere mag een opdrachtgever zelf bepalen of een VOG verplicht wordt gesteld. Kroek&Partners vraagt aan alle professionals om een VOG aan te vragen. Je kunt een VOG aanvragen via de gemeente waar je in staat geschreven.

Op het aanvraagformulier zetten wij met welk doel de aanvraag (met juiste functie) wordt gedaan en waarop door Justis gescreend moet worden. Voor het aanvragen van de VOG ontvang je van ons dus een gedeeltelijk ingevuld formulier via de mail. Door op de link in de mail te klikken opent het formulier en kun je dit zelf verder aanvullen. Het volledig ingevulde formulier stuur je naar de gemeente waar jij zelf in staat geschreven. Alleen jijzelf kunt een VOG aanvragen, wij kunnen dat niet voor jou doen.
De kosten voor het aanvragen van de VOG mag je bij ons declareren. Als je de originele VOG met bon of afschrift bij ons inlevert krijg je de gemaakte kosten vergoed. Dit geldt niet voor ZZP-ers. Voor meer informatie zie www.justis.nl. Heb je de VOG ontvangen, stuur deze dan door naar ons.

Registratie beroepsregister

Het Registerplein is het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Het toetst onafhankelijk en aan de hand van een aantal criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, hun competenties onderhouden en continu bij blijven op hun vakgebied.
Het Registerplein accrediteert de opleidingen die relevant zijn voor sociaal professionals. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.
Geregistreerden houden zich aan de beroepsstandaarden en vallen onder het tuchtreglement. Voor beide registers is herregistratie elke vijf jaar noodzakelijk.

Met een registratie kun je aan cliënten en klanten laten zien dat je expert bent in je vak en dat je investeert in je eigen ontwikkeling. Kroek&Partners controleert bij de registers of je registratie op orde is. Heb je vragen, wij kunnen je hierover adviseren.
Let wel: Een groot deel van de HBO-professionals in de jeugdzorg (bijvoorbeeld sociaal werkers, agogen in de GGZ of begeleiders in de gehandicaptenzorg) kan zich nog niet registreren bij het SKJ. Zij kunnen zich wel vooraanmelden voor beroepsregistratie. Voor meer informatie kijk op skjeugd.nl.

Terug naar ‘Als professional samenwerken’